Skip to content

WELCOME TO HOMENETMEN

IN CANADA

Facebook

Homenetmen Canada
Homenetmen Canada8 months ago
We would like to thank our sponsors for this weekend’s 50th games:

- H Grégoire
- Karmel
- Mr Arek & Mrs Christine Markarian
- Mr Levon & Mrs Ana Afeyan
- Mr Setrag & Mrs Sylvia Boursalian
- Mrs Rita Baghdassarian
- Mr & Mrs Zareh Dolmadjian
- Centre d’Auto Pap - Mr Pap & Levon Karabetian

Thank you for your encouragement & support!
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada8 months ago
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada8 months ago
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada
Homenetmen Canada8 months ago
Միասնաբար ձեռք երկարենք Արցախէն բռնի ուժով տեղահանուած ընտանիքներուն:
ARS Canada - Armenian Relief Society of Canada - Հ.Օ.Մ-ի Գանատայի Շրջան